अंतहीन समानार्थी शब्दअंतहीन समानार्थी शब्द विशेषण प्रपत्र

  • असीम, अनन्त, अनंत, अंतहीन, लगातार, निरंतर, सदा, अमर, illimitable, असीम।.

अंतहीन पर्याय लिंक: असीम, अनन्त, अनंत, अंतहीन, लगातार, निरंतर, सदा, अमर,

अंतहीन विपर्याय