अंतहीन विपर्याय


अंतहीन विपर्याय विशेषण प्रपत्र

  • परिमित, सीमित, परिभाषित, घिरा, प्रतिबंधित, मापा।.

अंतहीन समानार्थी शब्द