अंतड़ी निकालना समानार्थी शब्दअंतड़ी निकालना समानार्थी शब्द क्रिया प्रपत्र

  • अंतड़ी निकालना, embowel, पेट, आकर्षित।.

अंतड़ी निकालना पर्याय लिंक: अंतड़ी निकालना, पेट,