अंधविश्वासी समानार्थी शब्द


अंधविश्वासी समानार्थी शब्द विशेषण प्रपत्र

  • भोला, विश्रंभी, भोले, सच्चा।.
अंधविश्वासी पर्याय लिंक: भोला, विश्रंभी, भोले,

अंधविश्वासी विपर्याय