आदेश विपर्याय


आदेश विपर्याय क्रिया प्रपत्र

  • विकार, हाथापाई, disarrange, गड़बड़ी, मिश्रण को, पंगा।.

आदेश विपर्याय संज्ञा प्रपत्र

  • विकार, गंदगी, गड़बड़ी, कमेरा-podge, अराजकता, अराजकता।.

आदेश समानार्थी शब्द