अक्षम्य विपर्याय


अक्षम्य विपर्याय विशेषण प्रपत्र

  • pardonable, उचित, क्षम्य, unobjectionable, स्वीकार्य, समझा जा सकता।.

अक्षम्य समानार्थी शब्द